WONEN

LOKALE VERNIEUWING vindt het belangrijk dat de gemeente het, voor die bewoners die dat wensen, mogelijk maakt om binnen de Gemeente Nieuwegein te blijven wonen (ondanks hulpvraag, leeftijd, enz). Dit betekent dat er een gevarieerd aanbod van woningen moet komen dat is afgestemd op de vraag van iedereen in zijn algemeenheid en voor jongeren (starterswoningen) en ouderen (wonen met een vorm van zorg) in het bijzonder.

Om de jeugd in de gemeente te behouden vinden wij dat de gemeente moet zorgen voor voldoende betaalbare starterswoningen (huur en koop). Dit kan ook worden gerealiseerd door kantoorpanden te verbouwen, waardoor het een woonbestemming krijgt.

Teneinde de ouderen langer en zelfstandig in de gemeente te kunnen laten wonen, moet de gemeente zorgen voor levensloopbestendige woningen.

Verder vinden wij het belangrijk dat er een evenwichtig aanbod komt van zowel huur- als koopwoningen. Met betrekking tot de huurwoningen vinden wij dat deze duurzaam en betaalbaar moeten zijn en beschikbaar moeten zijn voor de verschillende categorieën van inwoners.

 

Standpunten

  • We zetten vooral in op de bouw van betaalbare woningen voor alle inwoners van Nieuwegein zowel in het huur- als koopsegment.
  • In Nieuwegein betreft het huizenbouw die duurzaam is.
  • Oog houden voor betaalbare starterswoningen
  • Levensloopbestendig bouwen moet gestimuleerd worden door middel van voorlichting en aantrekkelijke voorwaarden.
  • De gemeente moet afspraken (blijven) maken met de woningcorporaties over de bouw van beschikbare en betaalbare huurwoningen.
  • De regeldruk inzake bouwen moet verandert en verminderd worden door o.a. afschaffing van een aantal welstandregels.
  • Er dient onderzocht te worden, in samenspraak met wijkbewoners, of er mogelijkheden zijn om “Tiny Houses” te realiseren voor jongeren, starters en statushouders.
  • Afkomst en achtergrond zijn niet bepalend voor het toekennen van woningen.

 

BEKIJK MEER

ECONOMIE EN WERK

ONDERWIJS EN EDUCATIE