MIGRATIE EN STATUSHOUDERS

Statushouders zijn mensen die van de Nederlandse Staat in Nederland mogen blijven. Door de afspraken die er tussen de gemeenten en de overheid zijn gemaakt, zijn gemeenten, en dus ook onze gemeente, verplicht om een aantal statushouders op te nemen.

Door de Nederlandse staat is bepaald dat de gemeenten, dus ook de Gemeente Nieuwegein, voor de statushouders die in de betreffende gemeente moeten worden opgenomen, onder andere huisvesting moeten regelen. Hiertoe moet de gemeente afspraken maken met woningbouwcorporaties. Ook moet de gemeente de statushouders begeleiden in het maatschappelijk integratieproces.

Wij vinden het belangrijk dat de statushouders goed worden gehuisvest in onze Gemeente. Echter, het moet niet zo zijn dat er door het plaatsen van statushouders (in veelal de sociale woningbouw), andere inwoners van de gemeente niet of na veel te lang wachten pas in aanmerking komen voor een huurwoning. Wij vinden dat dit probleem op 2 verschillende manieren tegelijkertijd moet worden aangepakt. In de eerste plaats vinden wij het hebben van werk een belangrijke voorwaarde voor de integratie in onze samenleving. Zodoende moet de gemeente zorgen voor een integratieproces dat snel leidt naar betaald werk (taal leren, onderwijs volgen, helpen solliciteren, enz), waardoor er geen sprake meer is van afhankelijkheid van een uitkering. In de tweede plaats moet de gemeente ervoor zorgen dat er meer sociale huurwoningen komen.

 

Standpunten

  • Zicht houden op en hoge eisen stellen aan de verplichte inburgering.
  • Sociale integratie vooruithelpen door snel en goed Nederlands te leren.
  • Inburgering en inzet op arbeidsmarkt helpen te versnellen.
  • Intensievere begeleiding bij het volgen van opleidingen, het zoeken en behouden van werk.
  • Investeer in een goede begeleiding van de migranten/statushouders; Inburgering, begeleiding en toeleiding naar werk in één hand (regisseursfunctie).
  • Gemeente dient adequate en functionele netwerken te ontwikkelen om migranten/statushouders aan het werk te helpen en te houden.
  • Afkomst en achtergrond leiden niet tot voorkeursbehandeling op de arbeids- en/of woningmarkt.
  • Aanbieden van zwemlessen aan statushouders/migranten (kinderen). 

BEKIJK MEER

INTEGRALE VEILIGHEID

ZORG EN WELZIJN