FINANCIEN

LOKALE VERNIEUWING vindt het belangrijk dat het gemeentebestuur een verantwoord en degelijk financieel beleid voert. Indien blijkt dat daarvan geen sprake is, of dit wordt vermoed, zal het gemeentebestuur om uitleg en verantwoording worden gevraagd.

 

Standpunten

  • De uitvoering van gemeentelijke taken die zijn ondergebracht in zogenaamde “gemeenschappelijke regelingen ” moeten voortvarend opgepakt en uitgevoerd blijven worden.
  • Subsidies worden alleen nog verstrekt in de vorm van budgetsubsidies met prestatieafspraken.
  • Onroerendezaakbelasting (OZB) mag buiten de jaarlijkse inflatiecorrectie niet verder verhoogd worden.
  • Overige gemeentelijke belastingen en heffingen dienen primair ter dekking van de daarop betrekking hebbende of mee samenhangende kosten.
  • Begrotingsoverschotten in enig jaar dienen voor minimaal een kwart deel te worden aangewend voor het aflossen van de gemeentelijke schulden.

BEKIJK MEER

KUNST EN CULTUUR

SPORT